കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉന്നുക

  ത. ഉന്നുതല്

   • ക്രി. ഉയരുക
   • ക്രി. സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക, ലാക്കുനോക്കുക, ലക്ഷ്യമാക്കുക
   • ക്രി. മനസ്സുവയ്ക്കുക, മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക
   • ക്രി. വിചാരിക്കുക, കരുതുക
   • ക്രി. എന്തിനെയെങ്കിലും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, തുനിയുക
 2. ഊന്നുക, ഊന്റുക

   • ക്രി. പ.മ. ഉറപ്പിക്കുക, ബലമായി ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുക, ഉറപ്പിച്ചുനിറുത്തുക. ഉദാ: ആലിന്‍റെ വേരുനിലത്ത് ഊന്നുക
   • ക്രി. പ.മ. കഴകുത്തി വള്ളം മുന്നോട്ടുനടത്തുക (പ്ര.) ഊന്നിപ്പറയുക = ഉറപ്പിച്ചുപറയുക
X