കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊന്നുകോല്‍

    ഊന്ന്-കോല്‍

      • നാ. ഊന്നുകൊടുക്കുന്ന കോല്‍
      • നാ. ഊന്നി നടക്കാനുള്ളകോല്‍, വടി ദണ്ഡ്
X