കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊന്നുവാക്ക്

    മ. ഊന്ന്-സം.വാക്

      • നാ. മനസ്സില്‍ ഊന്നി വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മുള്ളുവാക്ക്
X