കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊപ്പ

   • നാ. പൊടിമീന്‍, വളരെചെറിയ ഒരിനം മീന്‍
   • നാ. നിസ്സാരന്‍, മോശക്കാരന്‍
   • നാ. മോശപ്പെട്ട വസ്തു. ഉരികൊടുത്ത് ഊപ്പവാങ്ങുന്നതില്‍ ഭേദം നാഴികൊടുത്തു നല്ലതു വാങ്ങുന്നതാണ്. (പഴ.)
 2. ഉപ്പ്

  ത. ഉപ്പു

   • നാ. സമുദ്രജലത്തില്‍നിന്നും മറ്റും എടുക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ക്ഷാരരസമുള്ള വെളുത്ത പരല്‍ പോലുള്ള സാധനം, (പ്ര.) ഉപ്പും ചോറും തിന്നുക, ഉപ്പും കൂട്ടി തിന്നുക = കൂറുകാണിക്കുക, നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കുക
   • നാ. കാളയുടെ പൂഞ്ഞുകുറ്റി, ഉപ്പൂടി
   • നാ. കിളിത്തട്ടുകളിയില്‍ ജയസൂചകമായി മണല്‍കൂട്ടല്‍, കളിയിലെ ജയത്തെക്കുറിക്കുന്ന സാങ്കേതികപദം
 3. ഊപ്പ്

   • നാ. വേട്ട
   • നാ. മാംസം, മാംസളമായ ഭാഗം. പതിനെട്ടൂപ്പ് = വേട്ടക്കാര്‍ വേട്ടയാടിക്കിട്ടിയ മൃഗത്തെ പതിനെട്ട് ഊപ്പുകളായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്
   • നാ. മണ്ണ്
X