കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊപ്പത്തരി

  ഊപ്പം-അരി

   • നാ. ഊപ്പത്തിന്‍റെ അരി
   • നാ. വളരെ ചെറിയ വസ്തു
   • നാ. നിസ്സാരകാര്യം
X