കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉപ്പന്‍

   •   ഉക്കന്‍.
 2. ഉപ്പം

   • നാ. ഒരിനം പരുത്തി
 3. ഉര്‍പ്പം

   • നാ. ഊര്‍പ്പംചെടി, ഇതിന്‍റെ നാരെടുത്തു വക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു
 4. ഊപ്പന്‍, ഊപ്പം, ഊര്‍പ്പം

   • നാ. ഒരുചെടി, അടുത്തുകൂടിപോകുന്നവരുടെ ദേഹത്ത് ഉണങ്ങിയ കായ്കള്‍ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു
X