കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊപ്പാട്

    <അകപ്പാട്

      • നാ. അത്യധ്വാനംകൊണ്ടുള്ള അവശത, പ്രയാസം, കഷ്ടപ്പാട്, ദു:ഖം, തകര്‍ച്ച
X