കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊപ്പിക്കുക

  ഊക്കുക>പ്രയോ.

   • ക്രി. ഊക്കുകഴിപ്പിക്കുക
 2. ഉപ്പിക്കുക

   • ക്രി. ഉപ്പുരസമുള്ളതാവുക
   • ക്രി. വീര്‍ക്കുക
X