കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊപ്പിടി

      • നാ. "ഊ, പിടിച്ചുകൊള്ളു എന്നു പേടിപ്പെടുത്തല്‍". ഭീഷണി, പേപ്പിടികാട്ടല്‍
X