കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമച്ചി

      • നാ. ഊമയായ സ്‌ത്രീ
      • നാ. മലരില്‍ പൊരിയാതെ കിടക്കുന്ന നെല്ല്
X