കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമച്ചെകിടന്‍

    ഊമ-ചെകിടന്‍

      • നാ. മിണ്ടാനും കേള്‍ക്കനും വയ്യാത്തവന്‍, ഏഡമൂകന്‍
X