കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമത്തം

    സം. ഉന്മത്ത

      • നാ. ഉമ്മം എന്ന ചെടി
X