കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമത്തേങ്ങ

    ഊമ-തേങ്ങ

      • നാ. കൊട്ടത്തേങ്ങ, കുലുക്കിയാല്‍ വെള്ളത്തിന്‍റെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കാത്തവിധം ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ
X