കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമന്‍

      • നാ. നാക്ക് എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവന്‍, ഊമ
      • നാ. മൂങ്ങ, കൂമന്‍
      • നാ. മലരില്‍ പൊരിയാതെ കിടക്കുന്ന നെല്ല്, വറുത്ത യവം മുതലായവ
X