കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമയടി

    ഊമ-അടി

      • നാ. പുറത്ത് പരുക്കുകാണാന്‍ പാടില്ലാത്തതും എന്നാല്‍ ഊക്കില്‍ പറ്റിയതുമായ അടി
X