കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമവെയില്‍

    ഊമ-വെയില്‍

      • നാ. ഇളംവെയില്‍, മങ്ങിയ വെയില്‍
X