കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊമ്പുക

      • ക്രി. ഉറിഞ്ചിക്കുടിക്കുക, വലിച്ചുകുടിക്കുക, നുകരുക, ഈമ്പുക
      • ക്രി. വദനസുരതം ചെയ്യുക (അശ്ലീലം)
X