കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊയി

    സം. സൂചി "സൂചിപോലെ കൊരുക്കുന്ന ചൂരലോ മുളയോ"

      • നാ. വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരിനം മുള
  2. ഉയി.

      • വ്യാ. അയ്യോ
X