കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊയ്യാരം

    സം. <ഊയി-കാര

      • നാ. ഊയാരം, ബഹളം, വലിയ സബ്ദം, ആരവം
X