കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉരഗം

  സം. ഉര-ഗ "ഉരസ്സുകൊണ്ടു ഗമിക്കുന്നത്"

   • നാ. പാമ്പ്
   • നാ. അര്‍ധദേവവര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട നാഗം
   • നാ. നാഗം അധിദേവതയായ ആയില്യം നക്ഷത്രം
   • നാ. ഈയം, കാരീയം
 2. ഊരകം1

   • നാ. ഊരം
 3. ഊരകം2

  ഊര്-അകം

   • നാ. ഗ്രാമത്തിന്‍റെ മധ്യം, നാട്ടിട
   • നാ. തൃശൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമം, അവിടത്തെ ഭഗവതിക്ക് ഊരകത്തമ്മ (വലയാധീശ്വരി) എന്നു പേര്
X