കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊരക3

   • ക്രി. ഒന്നില്‍ പറ്റിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു വിടുവിക്കുക, വലിച്ചെടുക്കുക
   • ക്രി. കൊരുത്തിരിക്കുന്ന ചരടോ ചരടില്‍നിന്നു മുത്തോമറ്റോ വലിച്ചെടുക്കുക, കമ്പില്‍ പറ്റിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്ന ഇലകള്‍ ഒന്നോടെ വലിച്ചു വേര്‍പെടുത്തുക
   • ക്രി. അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഭരണമോ വസ്ത്രമോ എടുത്തുമാറ്റുക
   • ക്രി. കെട്ടഴിക്കുക. ഉദാ: കയര്‍ ഊരിവിട്ട കാള
   • ക്രി. പിരി അഴിക്കുക, തിരുക്ക് ഇളയ്ക്കുക ഉദാ: കമ്മല്‍ ഊരുക
   • ക്രി. അഴിയുക, വഴുതിവീഴുക, മുറുക്കം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടും മറ്റും പറ്റിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്നു വീണുപോവുക
X