കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരടവ്

    ഊര്‍3-അടവ്

      • നാ. ഊരാളരുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള വസ്തുക്കള്‍ (മണലിക്കര ശാസനം)
X