കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരടിവയല്‍

    ഊരടി-വയല്‍

      • നാ. ഗ്രാമത്തോടു തൊട്ടുകിടക്കുന്ന വയല്‍
X