കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊരണ

   • നാ. ഊരുന്നത്, ഇഴജന്തു, പാമ്പ്
 2. ഉരണ്‍

   • നാ. ഉരന്‍
 3. ഊര്‍ണ

  സം. ഊര്‍ണ

   • നാ. ഒരു ദേവത
   • നാ. ആടുതുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ രോമം
   • നാ. പുരികങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള ചുഴി
   • നാ. ചിത്രരഥന്‍റെ ഭാര്യ
   • നാ. മരീചിയുടെ ഭാര്യ (സ്വായംഭുവമന്വന്തരത്തില്‍)
X