കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊരമ്പലം

  ഊര്1-അമ്പലം

   • നാ. ഊരിലെ അമ്പലം
   • നാ. വഴിയമ്പലം
   • നാ. ഊരുകാര്‍ക്ക് കൂട്ടംകൂടാനുള്ള കെട്ടിടം
X