കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരയാടിപ്പക്ഷി

    <മ. ഊര-ആടി-സം.പക്ഷിന്‍

      • നാ. ഉരയാട്ടിപ്പക്ഷി, കുണ്ടികുലുക്കിപ്പക്ഷി
X