കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍വ്യന്‍

  സം. ഊര്‍വ്യ

   • നാ. ശിവന്‍
 2. ഊരവ്യന്‍

  സം. ഊരവ്യ<ഊരു

   • നാ. വൈശ്യന്‍, ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ ഊരുവില്‍നിന്ന് ഉണ്ടായവന്‍
X