കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരാങ്കള്‍

    ഊര്-ആണ്‍-കള്‍

      • നാ. ബ.വ. ഊരിലെ ആണുങ്ങള്‍, ഗ്രാമവാസികള്‍, നാട്ടുകാര്‍
X