കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരാച്ചി

    ഊര്-ആള്‍ചി

      • നാ. ഊരായ്മ, ഗ്രാമഭരണം. താരത. ഊരാട്ചി
      • നാ. ഗ്രാമവാസികളില്‍നിന്നും ഊരാളന്‍ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന കരം
X