കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരാട്ടം

    ഊര്1-ആട്ടം

      • നാ. വീടുകള്‍തോറും ഇറങ്ങിക്കയറല്‍, വെറുതെ അലഞ്ഞുതിരിയല്‍
X