കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊരാണി

  ഊര്-ആണി

   • നാ. ഊരാവുന്ന ആണി
 2. ഉരണി

  സം. ഉരണീ

   • നാ. പെണ്ണാട്
X