കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊരാണ്മ, -യ്മ, -ഴ്മ

  ളഊര്1-ആണ്മ

   •   ഗ്രാമത്തേയോ അവിടത്തെ ക്ഷേത്രമ്പോലെയുള്ള പൊതുസ്ഥാപനത്തേയോ ഭരിക്കുന്നത്, സമുദായത്തിന്‍റെയോ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെയോ ഭരണകാര്യങ്ങളിലുള്ള മേലധികാരം, ക്ഷേത്രഭരണാവകാശം, ഊരിലെ പൊതു നിലങ്ങളുടെയും മറ്റും ഭരണാവകാശം, ക്ഷേത്രംവക നിക്ഷേപം മുതലായവയുടെ ഭരണാവകാശം.
 2. യമ

   • വി. ഇരട്ടയായ
   • വി. ഇണചേര്‍ന്ന
   • വി. ഇരട്ടപിറന്ന
 3. യാമ1

   • വി. യമനെ സംബന്ധിച്ച
 4. യാമ2

   • നാ. രാത്രി
X