1. ഊരാമുതല്‍

    ഊരാന്‍-മുതല്‍ "ഊരാന്‍റെ മുതല്‍"

      • നാ. അന്യന്‍റെ വസ്തു, സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത വസ്തു
X