കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരാമ്പേച്ചു

      • നാ. "ഊരാളരുടെ സംസാരം". അസംബന്ധം ഒഅറച്ചില്‍
X