കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരഴി

    ഊര്-അഴി

      • നാ. ഊരിയെടുക്കാവുന്ന അഴി, സാക്ഷ
  2. ഊരായി, ഊരഴി

      • നാ. "ഊരിയെടുക്കാവുന്ന അഴി". പീടികയുടെ നിരപ്പലകകളുടെ വളയക്കുറ്റികള്‍ക്കകത്തുകൂടെ ഇട്ടു പൂട്ടുന്നതിനുള്ള നീണ്ട കമ്പി
X