കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരാര്‍

    ഊര്-ആര്‍

      • നാ. ബ.വ. ഊരിലുള്‍ലവര്‍, നാട്ടുകാര്‍, ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങള്‍
X