1. ഊരാളി

  ഊര്‍-ആളി

   • നാ. ഊരാളന്‍
   • നാ. സ്ഥലവാസി. ഉദാ: ഊരാളിക്ക് വഴിതിരിച്ചതുപോലെ
   • നാ. ഒരു പട്ടിക ജാതി
   • നാ. തെങ്ങുകയറ്റം തൊഴിലായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിക്കാര്‍, തണ്ടാന്‍
   • നാ. മലം കുറവന്മാരെടെ വൈദികന്‍
   • നാ. പ്രതം, പിശാച് (മലമ്പണ്ടാരങ്ങളുടെ ഇടയില്‍)
   • നാ. പുലയര്‍ കോലയന്മാരെ സംബോധന ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം
   • നാ. അടിമ, ഊരടി
X