1. ഊരില്‍പ്പരിഷ

      • നാ. പരശുരാമന്‍റെ വീരഹത്യാദോഷം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനാല്‍ ബ്രാഹ്മണ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഗം, ചാത്തിരര്‍
X