കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുകാണ്ഡം

    സം. ഊരു-കാണ്ഡ

      • നാ. കാണ്ഡംപോലെയുള്ള തുട
X