1. ഊരുകാണ്ഡം

    സം. ഊരു-കാണ്ഡ

      • നാ. കാണ്ഡംപോലെയുള്ള തുട
X