കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുകായ്

    ഊര്-കായ്

      • നാ. ഊറുകായ്, ഉപ്പിലിട്ടത്
X