1. ഊരുകായ്

    ഊര്-കായ്

      • നാ. ഊറുകായ്, ഉപ്പിലിട്ടത്
X