1. ഉരുക്

   •   "ഉരുകുക1" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. ഊരുക1

  ത. ഊര്‍

   • ക്രി. ഇഴഞ്ഞുനടക്കുക
   • ക്രി. ഉഴുതശാഷം നിലം നിരപ്പാക്കുക
   • ക്രി. ചൊറിച്ചില്‍ തോന്നുക, ശരീരത്തില്‍ ഉറുമ്പുകയറി ഇഴഞ്ഞാലെന്നപോലെ അസുഖം തോന്നുക, വേദന തോന്നുക
 3. ഊരുക2

   • ക്രി. വഴുതി വീണുപോവുക
X