കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുച്ചോറ്

    സം. ഊര്1-ചോറ്

      • നാ. ഊരൂട്ട്, ഊരുകാര്‍ക്കു കൊടുക്കുന്ന സദ്യ
X