കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുജന്‍

    സം. ഊരു-ജ

      • നാ. ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ ഊരുവില്‍നിന്നു ജനിച്ചവന്‍, വൈശ്യന്‍
X