കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുദണ്ഡം

    ഊരു-ദണ്ഡ

      • നാ. ദണ്ഡംപോലെ ഉരുണ്ട തുട, തുട
X