1. ഊരുന്നത്, -ണത്

    ഊരുന്ന-അത്

      • നാ. ഇഴജന്തു, പാമ്പ് മുതആയവ. (ഊരുന്നവക)
X