1. ഊരുപദവി

    സം. ഊരു-പദവീ

      • നാ. അരക്കെട്ടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഒരു മര്‍മം
X