1. ഊരുപര്‍വം

    സം. -പര്‍വന്‍

      • നാ. തുടയുടെ സന്ധി
      • നാ. മുട്ട്
X