കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുപലക

    ഊരു-പലക

      • നാ. പത്തായത്തിന്‍റെ അടപ്പുപലകയുടെ കീഴിലെ മതിയത്തില്‍ കടത്തി പൂട്ടുന്നതിനുള്ള നീണ്ട കോല്‍, ഊരുസാക്ഷ
X