1. ഊരുപാത

    ഊര്-പാത

      • നാ. ഇടവഴി, ഊരില്‍ത്താര
X