കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുപെട്ടി

    ഊര്-പെട്ടി

      • നാ. ഒരുവശത്തേക്കു വലിച്ചൂരാവുന്ന വിധം ഉണ്ടാക്കിയ അടപ്പുള്ളപെട്ടി
X